Obaveštenje

TVINING PROJEKTI su jedan od glavni instrumenata kojim Evropska unija pokazuje svoju posvećenost deljenju
svojih dostignuća i vrednosti sa narodima izvan svojih granica u okviru kojih zemlja korisnica, kao što je Srbija, ima priliku da radi sa istim organizacijama zemalja članica i razvija svoje instutucije u pravcu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Tvining projekat SR 12 IB AG 01
Implementacija održive primene sredstava za zaštitu bilja i
uspostavljanje sistema redovne tehničke inspekcije uređaja za primenu
pesticida

Tvining projekat je počeo sa radom 10. februara 2014. godine.

Osnovni cilj projekta jeste zaštita zdravlja ljudi i životne sredine od mogućih rizika povezanih sa primenom sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: pesticidi).

Osnovni cilj projekta treba da se dostigne uspostavljanjem zakonodavnog i institucionalnog okvira za održivu primenu pesticida i sistema redovne kontrole uređaja za njihovu primenu, koji će biti usklađeni sa evropskim standardima (Direktiva o održivoj primeni pesticida – DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides).

KLJUČNE TAČKE DIREKTIVE O ODRŽIVOJ PRIMENI PESTICIDA

 1. USVAJANJE NACIONALNOG ACIONOG PLANA O ODRŽIVOJ PRIMENI PESTICIDA
  koji sadrži ciljeve, mere, indikatore i vremenski okvir za smanjenje
  rizika i uticaja primene pesticida na zdravlje ljudi i životnu sredinu,
  podsticanje integralnog upravljanja štetnim organizmima i alternativnih
  nehemijskih pristupa i tehnika
 2. USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKA distributera, korisnika i savetodavaca (osnovne i napredne) i sistema sertifikacije
 3. USPOSTAVLJANJE SISTEMA INSPEKCIJE UREĐAJA ZA PRIMENU PESTICIDA u redovnim vremenskim intervalima, kojom se potvrđuje da uređaji za primenu pesticida zadovaljavaju relevantne zahteve za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine (intervali do 2020. godine ne duži od pet godina, posle 2020. godine ne duži od tri godine, do 2017. godine uređaji kontrolisani barem jednom)
 4. SPECIFIČNE PRAKSE I PRIMENE
  Zabrana primene pesticida iz vazduhoplova ( sa mogućim izuzecima tamo gde to predstavlja prednost ili ako ne postoje alternative)
  Uvođenje mera zaštite vodene životne sredine i vode za piće, u cilju smanjenja izlaganja vodnih površina zanošenju, odlivanju i oticanju pesticida prilikom primene
  Smanjenje primene pesticida u vrlo osetljivim oblastima (parkovi, vrtovi, sportski i rekreativni tereni, školski tereni i dečija igrališta, oblasti u neposrednoj blizini zdravstvenih ustanova i u zaštićenim područjima – Natura 2000 i sl)
  Uspostavljanje mera za bezbedno rukovanje pesticidimaa (skladištenje, razblaživanje, mešanje, čišćenje uređaja, odlaganje pripremljene preostale smeše iz rezervoara, prazne ambalaže i pesticida koji su ostali posle primene)
  Primena opštih principa i specifičnih smernica integralnog upravljanja štetnim organizmima od strane svih farmera sa ciljem namenske primene svih raspoloživih mera kontrole štetnih organizama, uključujući i primenu pesticida
 5. BOLJA OBAVEŠTENOST I DOSTUPNOST TAČNIH PODATAKA ŠIROJ JAVNOSTI JAVNOSTI o opštem uticaju pesticida, a naročito podatke vezane za rizike, kao i potencijalne akutne i hronične efekte po zdravlje ljudi, neciljne organizame i životnu sredinu, koji proističu usled primene pesticida, uljučujući i primenu ne-hemijskih alternativa
 6. USPOSTAVLJANJE HARMONIZOVANIH INDIKATORA za procenu postignutog napredaka u smanjenju rizika i štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu od primene pesticida.

  Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije, preko Delegacije EU u Republici Srbiji, iz programa Instrumenti za predpristupnu pomoć – IPA 2012 (Instruments for Pre-Accession Assistance).

  Vrednost projekta je 1,3 miliona €, a primenjivaće se u toku naredne dve godine (februar 2014. – februar 2016. godine).

  Pored toga, primena komponente projekta “Uspostavljanje sistema redovne tehničke inspekcije uređaja za primenu pesticida” je podržana i nabavkom, kojom su u decembru 2014. Godine obezbeđeni merni instrumenti neophodni za inspekciju uređaja za primenu pesticida. Vrednost ove nabavke je oko 1,2 miliona evra, tako da je ukupna vrednost projekta oko 2,5 milion evra.

  Tvining partner iz EU jeste Ministarstvo poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike Republike Italije, a iz Republike Srbije Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

  Ciljevi projekta će biti ostvareni ukazivanjem na implikacije i pružanje saveta o sprovođenju Direktive o održivoj upotrebi pesticida kroz:

  • Razvoj i unapređenje administrativnih kapaciteta Uprave za zaštitu bilja i spoljnih institucija, koje pružaju tehničku podršku Upravi;
  • Nastavak usklađivanja zakonodavstva u oblasti sredstava za zaštitu bilja sa pravnom tekovinom EU – održiva primene sredstava za zaštitu bilja;
  • Pomoć u izradi Nacionalnog akcionog plana, kojim će se uspostaviti ciljevi, mere i vremenski okvir za smanjenje uticaja sredstava za zaštitu bilja na zdravlje ljudi i životnu sredinu;
  • Pružanje saveta o primeni ekonomskih instrumenata koji imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva koji se odnose na održivu primenu sredstava za zaštitu bilja;
  • Podsticanje razvoja i uvođenje integralnog upravljanja štetnim organizmima;
  • Uvođenje sistema za redovan tehnički pregled uređaja za primenu pesticida;
  • Pružanje saveta o razvoju i primena kampanja podizanja savesti koje imaju za cilj bolje informisanje javnosti o uticajima primene pesticida.

  KOMPONENTE, OČEKIVANI REZULTATI I INSTITUCIJE UKLJUČENE U TVINING PROJ. SR 12 IB AG 01

  KOMPONENTA PROJEKTA OČEKIVANI REZULTATI INSTITUCIJE KOORDINATOR
  1. Zakonodavstvo
  • Priprema osnove za izmene i dopune zakona i podzakonskih akata Republike Srbije u oblasti održive primene pesticida
  • Pomoć u izradi strateškog dokumenta: Nacionalni akcioni plan održive primene pesticida
  Državne institucije u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja ljudi

  Instituti i fakulteti u oblasti poljoprivrede i zaštite zdravlja ljudi

  Poljoprivredne stručne službe

  Uprava za zaštitu bilja
  2. Obuke distributera, korisnika i savetodavaca
  • Sistem obuka
  • Priručnici za obuke
  • Obuke distributera, korisnika i savetodavaca
  • Sistem sertifikacije obuka
  • Ekonomski instrumenti (podsticaji/poljo-privredna gazdinstva)
  Uprava za zaštitu bilja

  Instituti i fakulteti u oblasti poljoprivrede i zaštite zdravlja ljudi

  Poljoprivredne stručne službe

  Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Sombor i Novi Sad
  3. Integralno upravljanje štetnim organizmima
  • Priručnici za primenu opštih i specifičnih principa IPM
  • Kampanja podizanja svesti
  • Ekonomski instrumenti (podsticaji/poljo-privredna gazdinstva)
  Uprava za zaštitu bilja

  Instituti i fakulteti u oblasti poljoprivrede

  Poljoprivredne stručne službe

  Udruženja poljoprivrednih proizvođača

  Poljoprivredna stručna i savetodavna služba Novi Sad
  4. Uspostavljanje sistema kontrolnog testiranja uređaja za primenu pesticida
  • Nabavka mernih instrumenata za kontrolno testiranje
  • Priručnik za kontrolno testiranje
  • Obuke kontrolnih stanica
  • Kontrolno testiranje
  • Sistem sertifikacije
  • Oznaka funkcionalnosti
  • Sistem provere rada kontrolnih stanica
  • Ekonomski instrumenti (podsticaji/poljo-privredna gazdinstva)
  Uprava za zaštitu bilja

  Fakulteti u oblasti poljoprivrede

  Poljoprivredne stručne službe

  Srednje i visoke oljoprivredne škole

  Poljoprivredni fakultet Novi Sad

  KOMPONENTA 4.
  USPOSTAVLJANJE SISTEMA KONTROLNOG TESTIRANJA UREĐAJA ZA PRIMENU PESTICIDA

Aktivnosti klastera

Klaster je na poziv Asocijacije za razvoj Ibarske doline “IDA” iz Kraljeva  uzeo učešće   na konsultativnom sastanku sa
predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u cilju definisanja agro-ekoloških mera u okviru nacionalnog i IPARD plana.

Ovaj konsultativni sastanak realizovan je kao deo projektne aktivnosti projekta”Integralno-integralni pristup u zaštiti životne
sredine kroz zagovaranje i implementaciju održive poljoprivrede”, koji je podržan  od strane Regionalnog centra za
zaštitu životne sredine (REC)  i Kraljevine Švedske.

Organizacija je bila odlična, a sastanci su se odvijali  od 10 do 18 h sa pauzama i trajali su od 10 do 12-og juna 2015. U Vrnjačkoj banji u hotelu “Lider S “.

Raznolikost učesnika kojih je sa strane udruženja bilo više nego što je planirano (20), učinilo je diskusije veoma zanimljivim, rezultirano sa više korisnih predloga kada je u pitanju održiva poljoprivreda i ruralni razvoj. Ali kako konstatovaše neki od učesnika: “treba  još te predloge  i da čuje neko od kreatora javnih politika”.

Predstavnici Ministarstva, a posebno Uprave za agrarna plaćanja doprineli su svojom prisustnošću da sastanci budu, i pored  odsustva medija i lokalnih samouprava, veoma značajni i korisni.

Gospodin Mirković iz Ministarstva, veoma značajna osoba u pokretanju IPARD-a veoma je slikovito prikazao program Srbije za IPARD grant. Očekuje se da prve dve mere o kojima će još biti dogovora sa EU, budu dopstupne Srbiji u narednim godinama.

I pored toga što pčelarstvo nije obuhvaćeno IPARD programom, već nacionalnim programom, indirektno će biti i to značajnih efekata i na razvoj pčelarstva kroz primenu IPARD programa.

Zaključci sa održanih sastanaka ipak, po našem mišljenju, nisu jasno definisali zajedničke ciljeve, izuzimajući to  da svi prisutni, uključujući i ljude iz Ministarstva, smatraju da pokretanje IPARD-a predstavlja veliku šansu Srbije za razvoj poljoprivrede.

Boravak u Vrnjačkoj banji omogućio je predstavniku klastera da se poveže i upozna sa mnogim udruženjima, a posebno bih istakao kontakt sa Nacionalnim klasterom šumarstva i bliskim sektorom iz Beograda i Agro biznis centrom iz Novog Kneževac.

Klaster Panonska pčela će predložiti potpisivanje sporazuma o saradnji sa ova dva udruženja, jer obostrano je prepoznat interes.

 

Klaster je konkurisao na pozivu Serbia Start Up 2015 sa sms/gps elektronskom pčelarskom vagom-druge generacije za najbolju inovaciju u Agrobiznisu.

Klaster je po odluci stručnog žirija prošao u polufinale. Klaster će se pripremiti za učešće na Bootcampu kako bi sa svojim
rešenjem uz saradnju sa svojim saradničkim firmama, ova inovacija dobila širu primenu na teritoriji cele Evrope pa i sveta.

Aktivnosti klastera

Klaster nastoji da definitivno pokrene rešenje problema trovanja pčela.Uzroci se
menjaju, a posledice uvek iste: ogroman broj mrtvih pčela, finansijski krah pojedinih pčelara , velika buka i….ništa.

Klaster se obratio dopisom (mejl i poštom) Ministarstvu poljoprivrede i  zaštite životne sredine i svim sektorima nadležnim za problem hemizacije u poljoprivredi: Upravi za hemiju,Upravi za
zaštitu bilja i Upravi za veterinu sa 11 jasno definisanim pitanjima, a odgovori na njih bi stvorili preduslove da bar smanjimo trovanje  pčela u Srbiji.

Isti dopis je poslat i Ministarstvu zdravlja, jer nam je tako sugerisano iz Informativnog pulta za hemikalije i biocidne proizvode.

Ovim putem se zahvaljujemo Jeleni Grujić i Aleksandri Rašović iz Info pulta, koje su
shvatile ozbiljnost  problema i bezrezervno nas uputile i preporučile,  kome da se obratimo za odgovore.

Klaster nema dileme: Odgovori moraju stići i zbog zakona o informisanju i zbog bezbednosti životinja(pčela), ali i bezbednosti ljudi.

Borba protiv  nekontrolisane hemizacije u prirodi nema altrernativu.

Aktivnosti klastera

Klaster je konkurisao kod Pokrajinskog Sekretarijata za privredu,zapošljavanje i rodnu
ravnopravnost polova sa projektom “Pčelarski turizam”.

Naša upornostda se prepozna značaj i potencijal pčelarskog turizma urodio je plodom i Sekretarijat je odobrio sredstva za realizaciju tog projekta.Iako su sredstva
značajno umanjena ,klaster će uz podršku nekih Turističkih Organizacija pripremiti jedan vrlo originalni novitet koji će bez dileme, doprineti da pčelarski turizamu Vojvodini, a nadamo se i u celoj Srbiji, doživi procvat.

Aktivnosti klastera

Dana 15.07.2015. prostorije Inovativnog klastera “Panonska pčela”, posetio je gospodin Nooya Sakamoto iz Japana,
gospodinMarko Burazor i prestavnici Regionalne Razvojne Agencije Bačka.

Razlog posete je izbor klastera za mentoring, a to znači da će stručnjaci koji su obučeni za mentoring pomoći
klasteru, ali i njegovim članicama u analizi i iznalaženju rešenja koja bi doprinela boljem poslovanju.

Ovo je prvi put da sem malih i srednjih preduzeća u metoringu, učestvuje jedan klaster iz Srbije.

Predstavnik klastera je goste upoznao sa radom i planovima klastera. Mišljenje je da veću korist od
mentoringa mogu da imaju članice klastera koje su potporne organizacije tj.mala i srednja preduzeća.

Gosti su dobili skromne poklone, a šta drugo mogu dobiti u klasteru pčelara, ako ne med. Gost iz Japana
je dobio teglu lipovog fruškogorskog meda koji ima zaštićeno geografsko poreklo. Poklonjeni med je punjen od jednog od najboljih pčelara u Srbiji, Vladimira Hunjadija i posebno je značajno da u medu koji je punjen kod njega, laboratorijski je utvrđeno da ima skoro 90% polena lipe!

To je jedinstveno u Evropi jer praktično g.Hunjadi je dobio monoflorni med, što je izuzetno retka pojava.

OBAVEŠTENJE

VELIKI GUBITAK PČELA U ATARIMA OPŠTINE KIKINDA

Od srede (01.07.2015.) u atarima Kikindske
opštine dolazi do stradanja pčela koje još uvek traje.

Pčelari su primetili da sa početkom cvetanjam
suncokreta pčele padaju mrtve ispred košnice. Kako je stradanje pčela bilo
veliko i masovno o tome su obavestili opštinsku inspekciju i policiju.
Veterinarska i ekološka inspekcija zajedno sa policijom su izašli na teren i
upoznali se sa činjenicama. Zbog visoke štete i masovnog stradanja pčela javni
tužilac je najavio pokretanje istrage o privrednom prestupu, za sada protiv “n
lica”.

Na sastanku koji je održan u ponedeljak sa
predsednikom opštine Pavlom Markovim, a kojem je prisustvovao i predsednik
SPOV-a mr Stojan Anđelković, predočene su sve trenutne posledice, a i ono što
će tek uslediti. Predsednik Markov je saslošao sve što je rečeno i obećao da će
se lično založiti da se ovo stradanje pčela rasvetli i vinovnik primereno
kazni.

Predsednik SPOV-a je posebno insistirao na
doslednu primenu zakona i podsetio da je ministarstvo poljoprivrede donelo
uredbu kojom se stavlja moratorijum na neonikotinoide sa datumom 01.01.2014.
godine, ali da mu je poznato da je taj datum nekoliko puta plongiran i zadnji
koji figuriše je 30.06.2015. godine. Evropska unija je takođe svojom direktivom
na neonikotinoide stavila moratorijum od tri godine, da bi se ustanovilo dali
dolazi do oporavka pčela u evropi ili ne. Kako se vremenski moratorijumi
poklapaju pitanje je koji će zaključak naša država doneti. Takođe, je rekao da
se vinovnik može lako utvrditi. Poznato je na kojoj je parceli, ko koristi tu
parcelu i koji je hibrid je parcela. Prema tome treba da se zvanično utvrdi
čime su seme hibrida ili biljkatretirani kada se ovakve katastrofa dogodila.

Uzorci, pčela i biljaka suncokreta, su uzeti
i dati na nalizu, a policija istražuje i pokušava da razjasni sve nepoznate
činjenice.

Prema poslednjim podacima, na osnovu prijava,
broj stradali društava pčela je porastao preko 2.000.

Molimo sve pčelare da svoje gubitke prijave
predsedniku udruženja ili veterinaru zadatu teritoriju.

Savez pčelarskih

organizacija Vojvodine.

Aktivnosti klastera

Dana 01.07.2015. predstavnici klastera su prisustvovali Forumu privrednika Srbije I Mađarske.

Forum se održao u Budimpešti u hotelu Cempinski. Predsednici vlada Mađarske i Srbije ,Orban i Vučić su otvorili forum,a forumu su prisustvovali i skoro kompletne vlade obe države.

Klaster je imao puno sastanaka (Serbia-Malaysia-Business-Couneil,SIEPA,Top World kft.),što je još jednom pokazalo da je interesovanje za pčelinje proizvode iz Srbije ogromno.

Klaster je dobio dva mlada gosta iz Turske ,Burak Horata I Mehmet Gokcek,koji su zahvaljujući razmeni studenata i Aesec-u došli u Srbiju.

Prvi dani njihovog boravka prolaze u upoznavanju sa sredinom, ali i u obilasku značajnijih institucija. U prethodnim danima posetili su Naučni Institutza veterinarstvo -Novi Sad i Novosadski sajam.

Predstoji poseta Poljoprivrednom fakultetui Naučnom Institutu za prehrambrene tehnologije Novi Sad. Gosti iz Turske imaće prilike da se upoznaju sa turističkim potencijalom Novog Sada zahvaljujući Turističkoj organizaciji Novog Sada.

Osnovni stručni zadatak mladih gostiju je da izrade studiju troškova u pčelarskoj proizvodnji, prvu studiju sa temom troškova u pčelarstvu koja je izrađena u Srbiji. Bez takve studije Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredinei ne može da izradi Nacionalni pčelarski program.

Klaster uvek obraduje novi clan,ali mejl koji je stigao od pčelara iz Krupnja zaista nas je obradovao. Pre svega jer se radi o mladom pčelaru Mladenu Milutinoviću ( 17 godina) koji ima nameru da čim završi srednju školu poveća broj društava na pet stotina!

Njegova želja da bude deo klasterske porodice, pokazuje da politika klastera radi na razvoju pčelarstva ali i razvoju mladih ,obrazovanih i profesonalnih pčelara u Srbiji .

Klaster se nada da će i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine da obezbedi posebna podsticajna sredstvaza podršku mladim poljoprivrednicima,a time i pčelarima. Takvu inicijativu klaster će uputiti Ministarstvu u narednih petnaestak dana.

Klaster priprema projekte za konkurse: Serbia Start up za najbolju poslovnu ideju u Agro biznisu, VGIF sa projektom ekonomsko osnaživanje žena pčelarki u Vojvodini. Takođe Klaster će pomoći pčelarima iz Tutina i okolnih opština da pripreme projekat za konkurs prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora za sredstva iz IPA fonda Evropske Unije.