Konkurs – Refundacija troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u R Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs – Refundacija troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u R Srbiji

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 11.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu januar – decembar 2014. godine.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji će u periodu januar – decembar 2014. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači)
Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2.  Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% sledeći troškovi izlagača na sajmovima:
* troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
* troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
* do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 500.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 400.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji
* do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji

3. Prijave na Konkurs podnose se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta  www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za sajmove”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijava za učešće na sajmovima u periodu januar-jun 2014. je 15. 03. 2014. godine, a za učešće na sajmovima u periodu septembar- decembar 2014. je 15. 09. 2014. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu    ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su              Korisnici sredstava organizovani kao privredno društvo (DOO, AD, OD i komanditno društvo) u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4489.

Vaga ID020

ID: ID020

Ime: Borjan ID020

Lokacija: Novi Sad

Geo. širina: 45.378633

Geo. dužina: 19.920635

Datum: 20140613

Vreme: 200002

Tara: 1.21 Kg

—————————

Dnevni izveštaji

*********

Vreme: 07:00

Neto težina: 0.51 Kg

Temperatura vazduha: 25.5 °C

Relativna vlažnost vazduha: 58.5 %

Temperatura u košnici: null °C

*********

Vreme: 11:00

Neto težina: 0.51 Kg

Temperatura vazduha: 25.0 °C

Relativna vlažnost vazduha: 58.5 %

Temperatura u košnici: null °C

**********

Vreme: 17:00

Neto težina: 0.51 Kg

Temperatura vazduha: 25.3 °C

Relativna vlažnost vazduha: 58.6 %

Temperatura u košnici: null °C

**********

Vreme: 20:00

Neto težina: 0.49 Kg

Temperatura vazduha: 25.4 °C

Relativna vlažnost vazduha: 57.4 %

Temperatura u košnici: null °C

**********

Vaga ID017

ID: ID017

Ime: Borjan ID017

Lokacija: Novi Sad

Geo. širina: 45.128633

Geo. dužina: 20.013635

Datum: 20140613

Vreme: 200002

Tara: 1.21 Kg

—————————

Dnevni izveštaji

*********

Vreme: 07:00

Neto težina: 0.51 Kg

Temperatura vazduha: 25.5 °C

Relativna vlažnost vazduha: 58.5 %

Temperatura u košnici: null °C

*********

Vreme: 11:00

Neto težina: 0.51 Kg

Temperatura vazduha: 25.0 °C

Relativna vlažnost vazduha: 58.5 %

Temperatura u košnici: null °C

**********

Vreme: 17:00

Neto težina: 0.51 Kg

Temperatura vazduha: 25.3 °C

Relativna vlažnost vazduha: 58.6 %

Temperatura u košnici: null °C

**********

Vreme: 20:00

Neto težina: 0.49 Kg

Temperatura vazduha: 25.4 °C

Relativna vlažnost vazduha: 57.4 %

Temperatura u košnici: null °C

**********

VAŽNA INFORMACIJA !!!

Poštovana udruženja i društva pčelara,dragi pčelari

Inovativni Klaster Panonska pčela u cilju podizanja konkurentnosti u pčelarstvu tj.smanjenju troškova, stupio je u kontakt sa Paraćinskom fabrikom stakla u cilju obezbeđenja staklenih tegli po najpovoljnijim cenama.
Menadžment fabrike je zainteresovan za ozbiljnu saradnju ali žele da se organizuje zajednička nabavka tegli jer bi to svakako doprinelo najnižim mogućim cenama.
Ova godina je iza nas i ne ponovila se, ali Vas zamoljavam da prenesete svim pčelarima da jave koja bi količina tegli bila interesantna za sledeću godinu. Ta informacija nije obavezujuća , ali će omogućiti Klasteru da pregovara sa Paraćinskom fabrikom stakla o ceni tegli za članove Klastera ali i druge pčelare koji bi želeli biti deo klasterske porodice.
Mi očekujemo Vaše informacije do kraja novembra i nadamo se da ćete biti efikasni jer cenimo da Vam je u interesu da tegle budu jeftinije.

Ovo i Srbiju čeka

Vlasnici OPG-ova, znate li za novi Pravilnik o prodaji poljoprivrednih proizvoda?

 

Navodi iz drugih izvora

plac_opg_asvoger

Objavljen novi Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda na OPG-u, saznajemo iz Poljoprivredne savjetodavne službe.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva OPG, koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u te način vođenja evidencije o prodaji.

Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u obuhvaća prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, kupcu/otkupljivaču ili krajnjem potrošaču. OPG je pri prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su hrana dužno postupati sukladno propisima o hrani. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na veliko može se odvijati:  neposredno na OPG-u,  na mjestima organiziranog otkupa (ili mjestu koje odredi otkupljivač) ili  na tržnicama na veliko.

OPG koje sukladno poreznim propisima vodi poslovne knjige dužno je sukladno tim propisima izdati otpremnicu i/ili otpremnicu/račun i/ili račun te prodaju na veliko evidentirati sukladno tim propisima. OPG-u koje sukladno poreznim propisima nije u obvezi voditi poslovne knjige, dužan je kupac/otkupljivač pri preuzimanju proizvoda izdati otkupni blok i/ili skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u svojim poslovnim knjigama radi daljnjeg obračuna, a OPG je dužan evidentirati prodaju na veliko.

OPG prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na malo krajnjem potrošaču – fizičkoj osobi, kroz prodaju na vlastitom gospodarstvu te izravnom prodajom na malo izvan prodavaonice  može obavljati na sljedeće načine:
1. na štandovima i klupama na tržnicama na malo
2. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo
3. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i slično.
4. prigodna prodaja na sajmovima, izložbama
5. prodaja putem automata
6. pokretna prodaja i dostava do potrošača,
7. prodajom na daljinu (putem – interneta, telefona, kataloga, TV prodaja, radio oglas i slično),
8. prodaja na vlastitom prodajnom kiosku OPG-a,
9. prodaja na prostoru vlastitog OPG-a.

OPG može obavljati prodaju na štandovima i klupama izvan tržnica na malo uz javno-prometne površine, prodaju putem vlastitog kioska, prodaju putem automata, pokretnu i prigodnu prodaju na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, samo na mjestima koje odobri i uz uvjete koje svojom odlukom odredi nadležno tijelo grada ili općine na čijem se području prodaja obavlja.

Iznimno se ne mogu prodavati proizvodi za koje je takva prodaja zabranjena posebnim propisom.

OPG ukoliko prodaje proizvode koji sadrže alkohol mora istaknuti oznaku o zabrani prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol osobama mlađim od 18 godina, te ne smije prodavati alkoholnih pića i druga pića koja sadrže alkohol kupcu ako procjeni da je mlađi od 18 godina ukoliko kupac dobrovoljno ne dokaže uvidom u neku od osobnih isprava da nije mlađi od 18 godina.

OPG je pri izravnoj prodaji na malo dužno postupati sukladno poreznim propisima, te poštovati ostale propise kojima su uređeni uvjeti vezani uz izravnu prodaju na malo.  Prilikom izravne prodaje na malo nositelj i članovi OPG-a dužni su imati kod sebe Iskaznicu ili Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, te druge dokaze ovisno o vrsti proizvoda koje prodaju (Rješenje o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem i/ili Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji i/ili Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji i/ili rješenje o upisu u fitoupisnik i/ili dokaz o upisu u registar trošarinskih obveznika i/ili izvod o upisu dopunskih djelatnosti na OPG-u i dr.) i dati ih na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.

OPG je dužno voditi evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda koja najmanje treba sadržavati podatke o datumu prodaje, vrsti i količini prodanih vlastitih proizvoda. OPG je dužno evidenciju o prodaji za prethodnu kalendarsku godinu čuvati najmanje jednu godinu i na traženje je dati na uvid za to zakonom ovlaštenoj osobi.

BEZBEDNOST HRANE

Vreme u kojem živimo bi se moglo nazvati “bezgraničnom trkom za profitom” koje za posledicu ima opštu destrukciju prirode, zanemarivanje ekologije, etike i morala. Dinamično povećanje broja stanovništa je propraćeno potrebom za povećanjem prirodnih resursa i hrane, kojih je, kao što i sami znamo, sve manje. Borba za opstanak i napadi na prirodne resurse ne biraju sredstva, te je upravlјanje preostalim prirodnim resursima od velikog značaja za našu budućnost.
O kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti namirnica i stepenu njihove kontaminacije u kojima su izučavani izvori i putevima transfera toksičnih supstanci, načinu njihovog dospevanja i migracije, kao i njihovom sadržaju u proizvodima su urađene brojne studije, kako u svetu, tako i kod nas. Rezultati ovakvih istraživanja su osnova za mere higijene zaštite biotehnologije koje bi trebalo preduzimati u procesu proizvodnje. Sem toga, proizašle su i maksimalno dozvolјene granice za pojedine toksikante, postupci i metode praćenja toksičnih supstanci u pojedinim karikama, kao i osnovni elementi za zakonodavnu regulative u oblasti ograničavanja ili zabrane upotrebe neodgovarajućih sirovina, postupaka u procesu proizvodnje i samih proizvoda.
Snabdevanje potrošača hranom koja ne sadrži mikrobiološke, hemijske ili bilo koje druge kontaminente predstavlja osnovni princip programa proizvodnje bezbedne hrane i zaštite zdravlja stanovništva.
Mnogi rizici koji mogu da imaju štetan uticaj za lјudsko zdravlјe vezani su za hranu. Trovanje hranom je u poslednje vreme sve češće. A nekontrolisana primena polјoprivrednih hemikalija, zagađenje životne sredine, neovlašćena upotreba aditiva, hormona i antibiotika, mikrobiološki rizici i loše rukovanje hranom u lancu ishrane mogu značajno da doprinesu pojavi potencijalne opasnosti po zdravlјe lјudi. Zbog povećane svesti o uticaju opasnosti
1
Kvalitet meda u prometu
2
hrane na zdravlјe lјudi, zbog sve veće važnosti i stalnog porasta svetske trgovine za hranom i zahteva od strane potrošača za bezbednim snadbevanjem hranom, analiza opasnosti i procena rizika povezanih sa hranom postali su nezaobilazan factor i preduslov za izradu savremenih sistema za bezbednost hrane (Mitrović i sar, 2008).
Sistemi za bezbednost hrane se, kako bilјnog, tako i životinjskog porekla se zasnivaju na:
1. Zakonskoj regulativi
2. Međunarodnim procesima i standardima
3. Najnovijim naučnim saznanjima
4. Zahtevima potrošača
5. Zahtevima za zaštitu i očuvanje životne sredine
6. Zahtevima za brigu o polјoprivrednim resursma i obezbeđenje dobrobiti
7. Zahtevima za zaštitu bilјaka i životinja od nehumanih postupaka
Liberalizacijom tržišta namirnica, paleta medova po marketima je raznolika, izbor je sve veći. Kakav je njihov kvalitet na našem tržištu i šta to podrazumeva kvalitetan med?

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Poštovani Pčelari,

Ukoliko ste zaboravili ili niste ni informisani vezano za pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela, u prilogu Vam se nalazi pravilnik i formular. Ono što je bitno o čemu treba voditi računa jeste da je obrazac promenjen i da je krajnji rok za podnošenje zahteva do 31 oktobra.

Jedan zahtev može izazvati nedoumice a to je da prilikom podnošenja zahteva, podnosilac mora imati zaključen ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom koji važi za godinu u kojoj se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja.

Klaster će u najkraćem roku na svom sajtu objaviti spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija u Srbiji, i koliko taj ugovor košta. Sama formulacija je nejasna a tiče se pojma: potpisan ugovor i pri tome se ne kaže, a šta se dešava ako se ugovor ne realizuje, jer sam ugovor ne donosi po automatizmu i obavezu.

Druga stavka koja izaziva nedoumicu i skoro da deluje lički jeste naziv: Podsticaj u organskoj stočarskoj proizvodnji, kod druge stoke, osim pčela, to se može kontrolisati. Pitanje je da li i kako se može kontrolisati gde pčela skuplja polen i to još i dokazati !

Klaster će i to pitanje probati da što pre pojasni sa nadležnima u Ministarstvu i pojašnjenje postavi na sajt.

Pravilnik 1 Pravilnik 2 Pravilnik 3 FormularPravilnik 1