Pesticidi pod kontrolom

Od stupanja na snagu Zakona o sredstvima za zaštitu bilјa (jun 2009. godine) predstavnici stranih razvojno-istraživačkih kompanija (Syngenta, Bayer, BASF, Dow AgroSciences, DuPont, Makhteshim), preko svog udruženja SECPA vršili su pritisak na Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i institucije ovlašćene od strane nadležnog Ministarstva, kako dopisima, tako i preko sredstava javnog informisanja i iznosili određene tvrdnje u vezi sa registracijom i primenom sredstava za zaštitu bilјa u našoj zemlјi koje ne odražavaju pravo stanje u ovoj oblasti i ne odgovaraju istini.

U zemlјama Evropske Unije, na čiju se regulativu predstavnici udruženja SECPA pozivaju, kao i drugim razvijenim zemlјama kao što su SAD, Japan, i dr., „kompletna dokumentacija“ se dostavlјa samo kod prve registracije sredstva za zaštitu bilјa proizvedenog od nove aktivne supstance. Posle isteka perioda zaštite patentnog prava za aktivnu supstancu svi ostali proizvođači koji žele da stave u promet sredstvo za zaštitu bilјa na bazi te iste aktivne supstance (generički proizvod) ne dostavlјaju „kompletnu dokumentaciju“ jer je ponavlјanje ispitivanja sa stručne strane nepotrebno, a regulativama vezanim za dobrobit životinja i zabranjeno, obzirom da se sva ispitivanja vrše na životinjama, uklјučujući i kičmenjake.

U skladu sa tim, u postupku registracije u zemlјama EU, radi se provera hemijske ekvivalentnosti aktivne supstance a, ukoliko hemijska ekvivalentnost nije potvrđena, radi se procena toksikološke ekvivalentnosti. U našoj zemlјi se još uvek ne radi procena hemijske i toksikološke ekvivalentnosti na način kako je to propisano i kako se radi u zemlјama EU jer nismo njena članica, nemamo ni pristup dokumentaciji prvih proizvođača aktivnih supstanci, ali i drugoj dokumentaciji, koja je, prema pravilima EU, dozvolјena samo zemlјama članicama. Kada Srbija bude punopravna članica EU i postupak registracije u našoj zemlјi biće u potpunosti usklađen sa pravilima EU.

U Republici Srbiji, za svaku aktivnu supstancu definisan je minimum čistoće kao i maksimumi relevantnih i posebno nečistoća od toksikološkog značaja, potpuno u skladu sa kriterijumima Evropske Unije i kriterijumima datim u FAO specifikacijama za određene aktivne supstance. Takođe, podnosioci zahteva za registraciju sredstava za zaštitu bilјa u našoj zemlјi u obavezi su da dostave rezultate ispitivanja pet tipičnih proizvođačkih šarži i potvrdu (certifikat) o čistoći aktivne supstance (i nečistoćama). Zahtevi vezani za čistoću aktivne supstance, ali i za prisustvo određenih nečistoća, dati su u Listi odobrenih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013), koja je u skladu sa zahtevima EU.

Lista aktivnih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013), koje su odobrene u Republici Srbiji i od kojih se mogu proizvoditi sredstva za zaštitu bilјa, usklađena sa Listom odobrenih aktivnih supstanci na nivou EU.

U Srbiji toksikološke evaluacije obavlјaju institucije koje ove poslove rade duži niz godina (Polјoprivredni fakultet, Beograd, Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA, Beograd, Farmaceutski fakultet, Beograd, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, itd).

Inače, kontrola sredstava za zaštitu bilјa u Srbiji regulisana je zakonima i podzakonskim aktima i obavlјaju je institucije ovlašćene od strane Ministarstva. Bilo da se radi o aktivnoj supstanci ili sredstvu za zaštitu bilјa, kontrola se radi kako u postupku registracije, tako i posle registracije, prilikom svakog uvoza i u svakoj fazi prometa (skladišta, polјoprivredne apoteke, itd.). Kada je reč o domaćim proizvođačima sredstava za zaštitu bilјa pri uvozu aktivnih supstanci kontrolu obavlјa fitosanitarna inspekcija, ali i sami proizvođači u svojim laboratorijama. Takođe, radi se i završna kontrola kvaliteta sredstva za zaštitu bilјa dobijenog formulisanjem tih aktivnih supstanci. Fitosanitarna inspekcija, u svim fazama proizvodnje i prometa, ima pravo da obavi i dodatnu kontrolu, kako aktivnih supstanci tako i gotovih proizvoda domaćih proizvođača.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Uprava za zaštitu bilјa radi na usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom u Evropskoj uniji (EU) u oblasti sredstava za zaštitu bilјa. Nakon konstituisanja nove vlade, pokrenuće se i procedura usvajanja Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilјa. Izmene i dopune ovog zakona se odnose i na postupak registracije i na održivu primenu pesticida koja je osnova za proizvodnju bezbedne hrane, obzirom na činjenicu da je od 2011. godine EU donela novi set propisa u ovoj oblasti.

U vezi sa tvrdnjama da se „radi o neproverenim pesticidima“ ističemo da se prema podacima Privredne Komore Srbije, u 2013. godini najviše uvozilo iz zemalјa EU (Nemačka, Francuska, Španija, Belgija, Italija, Velika Britanija), oko 65% vrednosti, zatim iz Kine (19%), Švajcarske (7%) i Izraela (6%).

Podsećamo, ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić uvažio je ranije preporuku tvining partnera iz Ujedinjenog kralјevstva, Slovenije i Češke da članovi Stručnog saveta za sredstva za zaštitu bilјa ne mogu da budu eksperti iz institucija koje ispituju fizičke i hemijske osobine i biološku efikasnost a da ujedno daju i toksikološke ocene (kako je ranije bio slučaj). Ministarstvo je tada formiralo novi Stručni savet za sredstva za zaštitu bilјa.

Uprava za zaštitu bilјa,
Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izvor: http://www.tehnologijahrane.com/

Aktivnosti klastera

Kuća Inovativnog klastera “Panonska pčela” postala je bogatija za još jednog izuzetnog člana. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i zvanično je postao član klastera i već veoma aktivan kako u pripremi tako i realizaciji zajedničkih projekata. Uloga i značaj Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u razvoju pčelarstva i očuvanju zdravlja pčela je ogromna. Treba istaći posebno kooperativnost i želju rukovodstva Instituta da sarađuje sa klasterom, odnosno drugim članicama klastera. U narednom periodu očekujemo značajne rezultate od ove saradnje na dobrobit svih.

Klaster “Panonska pčela”

Konkurs – manifestacije

Konkurs traje:

23.04.2014. do 31.07.2014.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao novi konkurs čiji je predmet dodela podsticajnih sredstava kojima će se sufinansirati podrška organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2014. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 11.000.000,00 dinara.

Konkurs manifestacije 2014

Obrazac manifestacije

Pravilnik

Lista članova

Finansijski plan organizovanja naučno stručnih menifestacija

Finansijski plan manifestacije

Obrazac izvestaja o manifestaciji

Obrazac izveštaja o naučnom skupu

 

Izvor: sajt Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

 

Iskustvo iz susedne Hrvatske

Sve je uredio Hrvatski pčelarski savez. Bivše opčine u kojima su se organizirale udruge sada i gospodare medonosnomn pašom koja je na njihovom teriotriju i rade radnje za poboljšanje iste (sade i siju medonosno bilje, dobivaju zemlju u koncesiju, sade lipe uz put prema selima, u ritovima siju faceliju i heljdu, u suradnji s lovcima prave remize ua pernatu i sitnu divljač od medonosnog bilja i drugo što im padne na pamet i što se može izfinancirati iz raznih fondova). Pazite samo da se medonosna paša proglasi besplatnom i da nitko nema ovlasti naplačivati je (kod nas su Hrvatske šume pokušale naplačivati korištenje šuma za korištenje medonosne paše kao što to naplačuju sakupljčima šumskih plodova, gljiva i dr.). Svaka udruga ima svog povjerenika pašnog reda koji prema uputama vodstva udruge pčelara, a te udruge je za svaku udrugu posebno odobrio Hrvatski pčelarski savez, dozvoljava dolazak pčelara na neku lokaciju i položaj ili to ne dozvljava. Svako nepoštivanje sankcioniraju stočarski inspektori i policija. Vipe ima u Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Pozdrav.

MEDNO

Sporazum o saradnji

Dana 10. aprila 2014. godine potpisan je sporazum između Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine kao vodećeg partnera (aplikanta) i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu kog u ovom projektu predstavljaju Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, Departman za veterinarsku medicinu i Departmana za stočarstvo kao Partner 1. Kao Partner 2. sporazum je potpisao Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad,  kao partner 3. Inovativni klaster Panonska pčela i kao partner 4. Novosadski ekološki centar iz Novog Sada. Sporazumom se uspostavlja saradnja na pripremi i implementaciji projekta Osnivanje Centra za istraživanje i razvoj pčelarstva. Postignut je dogovor sa Osiječko – baranjskom županijom da oni sa svojim partnerima, budu vodeći partner iz Hrvatske.

        IMG_0936

U očekivanju da se objavi grant prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija inicijativom klastera postignut je zaista, moglo bi se reći istorijski sporazum, gde su svi zainteresovani akteri koje pčela povezuje iskazali bezrezervnu podršku da se, uz pomoć sredstava iz IPA fonda Evropske Unije, organizuje otvaranje Centra koji će bez ikakve sumnje biti zamajac razvoja pčelarstva u Srbiji.

Ideja o Centru kao realna potreba stara je više od deset godine i upravo sredstvima iz Evropske Unije, kroz realizaciju nekoliko projekata za različite oblike razvoja pčelarstva stekli su se objektivni uslovi da se uz pomoć elementarnih institucija zaduženih za ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo ali i stočara i veterinara, organizuje Centar za istraživanje i razvoj pčelarstva.

Svakako treba istaći da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine, preuzeo vodeću ulogu u ovom projektu. Budžetska sredstva bez obzira koliko su velika, mala su da pomire sve potrebe poljoprivrede te je ovaj projekat prepoznat kao mogućnost da se neki razvojni ciljevi ostvare iz sredstava IPA fonda Evropske Unije.

  IMG_0934

Upravo za ovaj projekat koji je jedan od strateških projekata za razvoj jednog nedovoljno iskorišćenog segmenta poljoprivrede, kao što je pčelarstvo, sasvim sigurno zaslužuje podršku i Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Republike Srbije. To se i očekuje. Predstoji ozbiljan i timski rad eksperata svih partnera kako bi svi elementi projekta bili u potpunosti definisani.

IMG_0939         IMG_0938

Кредитна подршка за пољопривреду

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије проф. др Драган Гламочић потписао је данас са представницима банака и осигуравајућих кућа Уговореo регулисању међусобних права и обавеза са пословним банкама и осигуравајућим кућама о кредитној подршци и осигурању пољопривредних газдинстава.

Кредити, чији је рок од једне до три године са грејс периодом до годину дана, одобравају се и исплаћују у динарима – без валутне клаузуле. Каматна стопа  је 4% на годишњем нивоу за кредите у сточарству и  6% за кредите пласиране у развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства, цвећарства, као и куповину пољопривредне механизације и опреме.
Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге са најмање 10 чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, микро и мала правна лица).
Укупан износ кредита за физичка лица, предузетнике и правна лица је до 5.000.000 динара,  а за земљорадничке задруге до 15.000.000 динара. Зaхтeви зa oдoбрeњe кредита могу да се поднесу од следеће недеље дo 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe кoд бaнaкa са којима је министарство склопило уговор.
Правилником о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима  дефинисано је да се кредитна подршка остварује подношењем писменог захтева банци  уз достављање пратеће документације.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије потписало је данас уговоре са 13 банака и 6 осигуравајућих кућа. Уговори су потписани са Комерцијалном банком, Прокредит банком, Банка Интезом, Креди – Агрикол банком, Ерсте банком, Hypo банком, Societe Generale банком, Opportunity банком, Сбербанком Србија, НЛБ банком, ОТП банком, Московском банком и Поштанском штедионицом, као и са осигуравајућим кућама ДДОР Нови Сад, Делта Ђенерали, Дунав осигурањe, Глобус, Триглав и Миленијум.
Правилник о  условима и начину остваривања права на кредитну подршку  пољопривредницима је доступан на веб сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије www.mpsv.gov.rs у секцији документи|правилници: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ
За сва питања отворени су телефони Инфо центра министарства: 011 260-79-60,  011 260-79-61, као и E-пошта: office@minpolj.gov.rs.
Извор: Сајт Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

Милионске казне за уништавање пчела

2Вишеструке користи од пчела у пољопривреди сваке године угрожавају несавесни корисници средстава за заштиту биља који, без обзира на законске одредбе и високе казне, не спроводе мере заштите инсеката и тако угрожавају пчеле и пчеларство.

Министарство пољопривреде стога апелује на све кориснике да, у време цветања воћа када су пчеле најактивније, предузму све мере да би заштитили те инсекте. Подсећа на то да се најстроже забрањује третирање воћњака у пуном цвату, уљане репице и сунцокрета, а угроженим се сматрају и сви пчелињаци на удаљености од пет километара од третиране површине.

Уколико дође до кршења одредби Закона о средствима за заштиту биља, против несавесних корисника биће преудзете одговарајуће законске мере. Казне су превиђене уколико се примењују средства за заштиту биља која су отровна за пчеле у време цветања биља, и то за правна лица од 700.000 до 3.000.000 динара, за предузетнике од 300.000 до 500.000, док су за физичка лица од 35.000 до 50.000 динара. Средства за заштиту биља која су отровна за пчеле могу се применити само у случају сузбијања карантински штетних организама, и то само након писаног одобрења министра пољопривреде, ако су 48 сати пре примене одгајивачи пчела обавештени о примени и ако су пчелиња друштва на растојању од најмање пет километара од места третирања.

Корисници средстава за заштиту биља су, по Закону о средствима за заштиту биља, дужни да воде евиденцију о сваком третирању биља, биљних производа и прописаних објеката. За непоштовање одредби тог члана закона, прописане су казне од 500.000 до 1.000.000 динара за правно лице, 100.000 до 400.000 динара за предузетника, 5.000 до 30.000 за физичко лице. Закон о средствима за заштиту биља прописује и да сва средства за заштиту биља морају да се примењују на начин којим се не угрожава здравље људи и животиња и непотребно повећава њихово излагање средствима за заштиту биља. За непоштовање одредби тог члана прописане су казне од  700.000 до 3.000.000  динара за правно лице, 300.000 до 500.000 динара за предузетника, 35.000 до 50.000 динара за физичко лице.

Е. Д.

Obaveštenje za pčelare

Dragi pčelari i Vaša udruženja!

Na predlog Društva pčelara “Dunav” koji su obeležili područja u kojima se nalaze njihovi pčelinjaci i sa “Ciklonizacijom” dogovorili da se ta područja “preskoče” prilikom tretiranja bilo komaraca, krpelja, ambrozije itd. PREDLAŽEMO da i sva zainteresovana udruženja i društva pčelara obeleže svoja područja gde se nalaze pčelinjaci a mi ćemo sa ciklonizacijom dogovoriti da ta područja nastoje zaobići u procesima prskanja. Za očekivati je da prskanja počnu u maju, pa zato zainteresovana udruženja i društva trebaju što pre da se jave klasteru “Panonska pčela” kako bi organizovano i na ovaj način sprečili trovanje pčela.

Kontakt telefon: 021/270-1543